Jesteś tutaj

Aktualności

 

 

Udzielenie kolejnego patentu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego!

 

Urząd Patentowy RP poinformował o udzieleniu patentu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego twórcami są pracownicy Zakładu Chemii Biomateriałów Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej i Biomateriałów oraz Zakładu Chemii Fizycznej Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.   

 

PATENT nr 423041 na wynalazek pt. "Nowa forma krystaliczna bezwodnego 17-ß-estradiolu, sposób jej otrzymywania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca nową formę krystaliczną bezwodnego 17-ß-estradiolu i jej zastosowanie". Twórcy: Łukasz Szeleszczuk, Ewa Jurczak, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 3.11.2020, data zgłoszenia patentowego 3.10.2017.

 

 

Serdecznie gratulujemy !!!

_________________________________________________________________________

Nasi Pracownicy otrzymali nagrody Rektora!

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 28.08.2020 r. Pracownicy Zakładu Chemii Biomateriałów otrzymali nagrody JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

1. Nagrody specjalne indywidualne przyznano Panu Profesorowi Marcinowi Sobczakowi oraz Pani Docent Edycie Pindelskiej.

2. Nagrody specjalne zespołowe przyznano Panu Profesorowi Marcinowi Sobczakowi oraz Pani Docent Edycie Pindelskiej.

3. Nagrody naukowe otrzymali: Pan Profesor Marcin Sobczak, Pani Docent Ewa Olędzka, Pani Docent Edyta Pindelska, Pani Doktor Marzena Kuras, Pani Doktor Zdzisława Stefanowicz, Pani Magister Karolina Mulas.

4. Nagrodę indywidualną dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi otrzymał Pan Magister Rafał Wyrębiak.

 Serdecznie gratulujemy !!!

________________________________________________________________________________ 

Nominacja profesorska dla Pana Docenta Marcina Sobczaka

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. nadał Panu Docentowi Marcinowi Sobczakowi z Zakładu Chemii Biomateriałów tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

_____________________________________________________________________________

Pani doktor Urszula Piotrowska laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów

 

Miło nam poinformować, że Pani doktor Urszula Piotrowska została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2019. Pani Urszula Piotrowska uzyskała nagrodę za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. „Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne”.

Promotorem przewodu doktorskiego był dr hab. n. farm. inż. Marcin Sobczak, a promotorem pomocniczym była dr hab. n. farm. inż. Ewa Olędzka.

http://www.wum.edu.pl/node/13410

 

 Serdecznie gratulujemy !!!

 ________________________________________________________________________________

 

Nasza Doktorantka otrzymała stopień doktora nauk farmaceutycznych!!!

 

W dniu 14.11.2018 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Urszuli Piotrowskiej pt. „Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne”.

Promotorem przewodu doktorskiego był dr hab. n. farm. inż. Marcin Sobczak, a promotorem pomocniczym była dr hab. n. farm. inż. Ewa Olędzka.

Recenzentami przewodu doktorskiego byli dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska z Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. inż. Radomir Adam Jasiński, prof. nadzw. PK z Zakładu Chemii Organicznej Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jednogłośnie nadała mgr inż. Urszuli Piotrowskiej stopień doktora nauk farmaceutycznych oraz wyróżniła rozprawę doktorską najwyższym wyróżnieniem summa cum laude.

Serdecznie gratulujemy !!!

 Urszula Piotrowska - obrona

________________________________________________________________________________________________________

Nasi Pracownicy i Doktoranci otrzymali nagrody Rektora!

 

W dniu 29.10.2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego pracownicy naszej Uczelni odebrali z rąk Rektora – prof. Mirosława Wielgosia dyplomy za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2017. Wśród nagrodzonych znaleźli się Pracownicy i Doktoranci Zakładu Chemii Biomateriałów.

Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał:

1) nagrodę specjalną indywidualną dr hab. Marcinowi Sobczakowi

za duże zaangażowanie we wszelkie działania dotyczące kategoryzacji Wydziału pod kątem naukowym i kadrowym wpisujące się w strategię Wydziału jak i Uczelni oraz opracowanie nowych procedur mających na celu podniesienie jakości badań naukowych na Wydziale;

2) nagrodę specjalną zespołową dr hab. Marcinowi Sobczakowi i dr hab. Ewie Olędzkiej

za uzyskanie czterech patentów na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2016-2017;

3) nagrodę naukową drugiego stopnia dr Monice Zielińskiej-Pisklak

za publikację dotyczącą wykorzystania metod obliczeniowych i spektroskopowych w analizie polimorfizmu diosminy;

4) nagrodę naukową drugiego stopnia dr hab. Marcinowi Sobczakowi i dr hab. Ewie Olędzkiej

za publikację omawiającą badania nad innowacyjnym systemem terapeutycznym zawierającym kamptotecynę mogącym znaleźć zastosowanie w terapii nowotworów;

5) nagrodę naukową trzeciego stopnia dr hab. Marcinowi Sobczakowi i dr hab. Ewie Olędzkiej

za pracę dotyczącą otrzymywania granul kompozytowych - nośników rizedronianu sodu i jonów selenu;

6) nagrodę naukową trzeciego stopnia dr hab. Marcinowi Sobczakowi, dr hab. Ewie Olędzkiej, mgr Karolinie Żółtowskiej, mgr inż. Urszuli Piotrowskiej i mgr Urszuli Luchowskiej

za badania nad nowymi biodegradowalnymi matrycami o różnej mikrostrukturze zdolnymi do kontrolowanego uwalniania epirunicyny i cyklofosfamidu;

7) nagrodę naukową trzeciego stopnia dr hab. Marcinowi Sobczakowi, dr hab. Ewie Olędzkiej, dr Marzenie Kuras, mgr Karolinie Żółtowskiej, mgr inż. Urszuli Piotrowskiej i mgr Urszuli Luchowskiej

za pracę dotyczącą badań nad nowymi biodegradowalnymi poliestro-uretanowymi matrycami zdolnymi do kontrolowanego uwalniania epirubicyny;

 8) nagrodę dydaktyczną zespołową drugiego stopnia dr hab. Marcinowi Sobczakowi, dr hab. Ewie Olędzkiej i dr Marzenie Kuras

za opiekę nad Studenckim Kołem Naukowym SPEKTRUM funkcjonującym przy Katedrze Chemii Analitycznej i Biomateriałów, którego członkowie wyróżnili się udokumentowanymi publikacjami w czasopismach IF;

 

Serdecznie gratulujemy !!!

________________________________________________________________________________________________________

Sukces naszej Doktorantki !!!

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz dwunasty przyznało stypendia wybitnym młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym imponujący dorobek naukowy. W gronie wyróżnionych znalazła się mgr inż. Urszula Piotrowska, doktorantka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Laureatka realizuje pracę doktorską w Zakładzie Chemii Biomateriałów Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów pod opieką dr hab. n. farm. Marcina Sobczaka (promotor) oraz dr hab. n. farm. Ewy Olędzkiej (promotor pomocniczy).

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

Informacja o Laureatce (załącznik)

___________________________________________________________________________________________

Sukces naszej Doktorantki !!!

 

W dniach 13-16 czerwca 2018r. dr hab. inż. Marcin Sobczak i mgr inż. Urszula Piotrowska uczestniczyli w I Międzynarodowej Konferencji CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH odbywającej się w Toruniu pod patronatem International Union of Pure and Applied Chemistry, European Polymer Federation oraz Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.

Nasza Doktorantka mgr inż. Urszula Piotrowska otrzymała wyróżnienie za wygłoszony komunikat konferencyjny (załącznik). 

 

Serdecznie gratulujemy !!!

________________________________________________________________________________ 

Konferencja Fizyka Medyczna Farmacja Fizyczna 2018!FMFF2018

W dniu 24 maja 2018 r. pracownicy i doktoranci Zakładu Chemii Biomateriałów uczestniczyli w Konferencji Fizyka Medyczna Farmacja Fizyczna 2018", która odbyła się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja zorganizowana została przez członków Studenckiego Koła Naukowego „Free Radicals” Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz Koło Naukowe Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UW. Celem wspomnianej Konferencji była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Farmaceutycznym WUM i Wydziałem Fizyki UW. Jedną z prelegentek była mgr Ewa Nawrocka z Zakładu Chemii Biomateriałów, która wygłosiła wykład pt. „Synteza i badania strukturalne biodegradowalnych matryc homopoliestrowych oraz badanie uwalniania kamptotecyny z zsyntezowanych proleków”.

_________________________________________________________________________________

Nasi Dyplomanci wśród laureatów 54-go Finału Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja!

 

7 marca 2018 r. wyłoniono zwycięzców 54-go Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich wykonanych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej spośród studentów kierunku farmacja.

 

Mgr farm. Adam Kasiński otrzymał I nagrodę za pracę pt.: „Badanie hydrożelowych nośników 5-fluorouracylu”.

Kierownikiem i bezpośrednim opiekunem pracy był dr hab. Marcin Sobczak.

 

 

Mgr farm. Agata Grabowska otrzymała III nagrodę za pracę pt.: „Zawartość manganu, miedzi, ołowiu i kadmu u dzieci z zespołem Phelan McDermid wyznaczone metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej”.

Kierownikiem pracy był dr hab. Marcin Sobczak, a bezpośrednim opiekunem dr Marzena Kuras.

 

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Adam Kasiński Finał Konkursu 1a

 Adam Kasiński Finał Konkursu 2

 Agata i Adam Finał

 

_________________________________________________________________________________

Udzielenie kolejnego patentu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego!!!

 

Urząd Patentowy RP poinformował o udzieleniu patentu na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego twórcami są pracownicy Zakładu Chemii Biomateriałów  Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.   

 

PATENT nr 226742 na wynalazek pt." Wielkocząsteczkowe proleki 5-fluorouracylu oraz sposób otrzymywania wielkocząsteczkowych proleków 5-fluorouracylu". Twórcy: Marcin Sobczak, Wacław L. Kołodziejski, Piotr Goś, Magdalena Hajdaniak. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 29-09-2017, data zgłoszenia patentowego 28.02.2011.

 

 

Serdecznie gratulujemy!!!

_________________________________________________________________________________

Udzielenie dwóch patentów na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego!

 

Urząd Patentowy RP poinformował o udzieleniu dwóch patentów na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego twórcami są pracownicy Zakładu Chemii Biomateriałów Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:   

 

PATENT nr 226520 na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania nowych poliuretanowych proleków chinolonów". Twórcy: Marcin Sobczak, Wacław L. Kołodziejski, Piotr Goś. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 31-08-2017, data zgłoszenia patentowego 01-09-2010.

 

PATENT nr 224866 na wynalazek pt. "Biodegradowalny poliuretanowy implant zawierający paklitaksel oraz sposób otrzymywania biodegradowalnego poliuretanowego implantu zawierającego paklitaksel". Twórcy: Marcin Sobczak, Tomasz Ciach, Marta Andrzejczyk, Ewa Olędzka, Joanna Kolmas, Wacław L. Kołodziejski. Uprawniony z patentu: Warszawski Uniwersytet Medyczny. Data udzielenia patentu: 28-02-2017, data zgłoszenia patentowego 17-03-2014.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 _______________________________________________________________________________________________________

Nagroda Ministra Zdrowia dla pracownika naszego Zakładu!

Nasza Koleżanka, dr hab. n. farm. Ewa Olędzka z Zakładu Chemii Biomateriałów Katedry Chemii

Nieorganicznej i Analitycznej otrzymała indywidualną nagrodę naukową I-go stopnia Ministra

Zdrowia za osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora

habilitowanego, za pracę „Synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne oraz

możliwości aplikacyjne liniowych i rozgałęzionych poliestrów zawierających substancje

naturalne i ich syntetyczne analogi w makrocząsteczce”.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

_________________________________________________________________________________

W dniach 4-8 września 2017 r. w Atenach odbyła się 28 Europejska Konferencja Biomateriałowa.

Podczas konferencji wyniki badań w formie wystąpienia ustnego oraz podczas sesji posterowej

zaprezentowała doktorantka Zakładu Chemii Biomateriałów, mgr inż. Urszula Piotrowska.

Ula Piotrowska Konf Ateny

________________________________________________________________________________________________________

Nasz pracownik w Radzie Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

w Toruniu!

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał dr hab. inż. Marcina Sobczaka na członka Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

W dniu 14 września 2017 r. dr hab. inż. Marcin Sobczak został wybrany na zastępcę przewodniczącego Rady Naukowej kadencji 2017- 2021. 

Serdecznie gratulujemy!

________________________________________________________________________________________________________

W dniach 19-22 września 2017 r. pracownicy Zakładu Chemii Biomateriałów wzięli udział w XXIII

Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, który odbył się w Krakowie.

PTfarm 2017

Od lewej: dr hab. inż. Marcin Sobczak, dr hab. inż. Ewa Olędzka, dr Monika Zielińska-Pisklak, dr Marzena Kuras, mgr Karolina Mulas.

________________________________________________________________________________________________________

W dniu 8-go kwietnia 2017 r. nasza Koleżanka, dr hab. inż. Ewa Olędzka, odebrała dyplom

doktora habilitowanego nauk farmaceutycznychJ

Serdecznie gratulujemy!

 

Ewa 1

EwaOledzka2

________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Urszula Luchowska wśród laureatów 53 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich!

UL Konkurs

W dniu 15 marca 2017 roku, na 53 Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich kierunku

Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, mgr farm.

Urszula Luchowska otrzymała II nagrodę za pracę pt.: "Poliestrowe koniugaty fluorochinolonów

i bisfosfonianów - synteza i analiza strukturalna".

Promotorem pracy był dr hab. Marcin Sobczak. Serdecznie gratulujemy!

Finał 53 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich (link)

________________________________________________________________________________________________________

W dniu 6 marca 2017 r. pracownik Zakładu Chemii Biomateriałów, dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak (Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Aptecznej), uczestniczyła w  konferencji  „Epidemia otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej” zorganizowanej przez Marszałka Senatu RP.

senat RP