Jesteś tutaj

Dr Monika Zielińska-Pisklak CV

MZP fota

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

 

23.01.2012 r. - Specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego)

 

10.12.2008 r. - Doktor nauk farmaceutycznych; (Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł pracy: „Badania strukturalne wybranych antagonistów wapnia i β-adrenolityków metodą magnetycznego rezonansu jądrowego i modelowania molekularnego”. Promotor pracy: prof. dr hab. I. Wawer (Zakład Chemii Fizycznej). Recenzenci: prof. dr hab. W. Kołodziejski (Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej), prof. dr hab. Z. Chilmonczyk (Narodowy Instytut Leków).

 

4.09.2002 r. – Magister farmacji, specjalność: farmacja przemysłowa; (Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł pracy: „Oksydacyjne jodowanie teofiliny”. Promotor pracy: prof. dr hab. L. Skulski (Katedra i Zakład Chemii Organicznej). Recenzent: prof. dr hab. B. Gutkowska (Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej).

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

 

1.04.2017 – obecnie  Adiunkt (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Zakład Chemii Biomateriałów).

1.10.2008 – 31.03.2017 – Specjalista farmaceuta (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej).

 

Członkostwo w zespołach eksperckich 

 

15.08.2014 – 15.08.2019  - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej; Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

1 kwietnia 2018 – obecnieCzłonek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

18 października 2019 – obecnie – Członek Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Podsumowanie działalności naukowo-badawczej

 

- Łączna liczba publikacji – 69 (w tym 23 opublikowanych w czasopismach z - listy filadelfijskiej, 46 – pozostałych czasopismach z punktacją MNiSzW);

- Wystąpienia konferencyjnych na spotkaniach krajowych i międzynarodowych 62

(w tym 17 wystąpień ustnych i 45 posterów);

- Sumaryczny impact factor (na dzień 25.08.2020 r.) IF = 66,116;

- Sumaryczna punktacja (na dzień 25.08.2020 r.) MNiSzW = 1206;

- Łączna liczba cytowań (wg. Scopus z dnia 25.08.2020 r.) – 151;

- Indeks Hirscha: (wg. Scopus z dnia 25.08.2020 r.) – 9;

- Łączna liczba projektów badawczych (kierownictwo lub udział) – 8;

- Zgłoszenia patentowe krajowe – 1;

- Zgłoszenia patentowe międzynarodowe – 1;

- Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą – 10;

- Opieka naukowa nad realizacją prac magisterskich/licencjackich – 8;

- Recenzje prac magisterskich/licencjackich – 14;

- Recenzje artykułów naukowych – 42.

 

Lista publikacji z IF (link)

Lista publikacji bez IF (link)

Zgłoszenia patentowe (link)

Wystąpienia konferencyjne (link)

 

Udział w projektach badawczych

 

Projekt Wewnętrzny WUM (w ramach grantów rektorskich): „Wykorzystanie kwantowej dynamiki molekularnej w przewidywaniu stabilności form polimorficznych związków o aktywności farmakologicznej” (nr WUM: GW/F/16), projekt w trakcie realizacji (2020-2021). Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk, wykonawca projektu: dr hab. n. farm Dariusz Maciej Pisklak, dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

Projekt Wewnętrzny WUM (w ramach grantów rektorskich): „Potencjał nanosystemu typu dendrymer PAMAM/Biodegradowalny kopolimer jako nośnika kamptotecyny – synteza, charakterystyka i wstępna ocena aktywności biologicznej” (nr WUM: GW/F/11), projekt w trakcie realizacji (2020-2021). Kierownik projektu: dr hab. n. farm. inż. Ewa Olędzka, wykonawca projektu dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak, Urszula Piotrowska.

Projekt Młodego Badacza (w ramach grantów dziekańskich): „Poszukiwanie nowych form polimorficznych 17β-estradiolu w celu poprawy jego biodostępności" (nr WUM: FW28/PM1/17), projekt realizowany w Zakładzie Chemii Fizycznej WUM (2017-2019). Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Łukasz Szeleszczuk, wykonawca projektu: dr hab. n. farm Dariusz Maciej Pisklak, dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

Mini-grant studencki (w ramach grantów dziekańskich): „Analiza przejść fazowych piracetamu pod wpływem zwiększonego ciśnienia z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym i obliczeń DFT” (nr WUM: FW23/NM2/17), projekt realizowany w Zakładzie Chemii Biomateriałów WUM (2017-2018). Kierownik projektu: Klaudia Matjakowska, opiekun naukowy: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

Mini-grant studencki (w ramach grantów dziekańskich): „Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego i wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD i MS/MS w badaniach frakcji flawonoidowych uzyskanych z Desmodium adscendens” (nr WUM: FW23/NM2/12), projekt realizowany w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM (2012-2013). Kierownik projektu: Aleksandra Dudziec, opiekun naukowy: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

Projekt Młodego Badacza (w ramach grantów dziekańskich): „Badania jakościowe i ilościowe związków biologicznie czynnych zawartych w Desmodium adscendens” (nr WUM: FW23/PM2/11), projekt realizowany w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM (2011-2012). Kierownik projektu: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak opiekun naukowy: prof. dr hab. Wacław Kołodziejski.

Mini-grant studencki (w ramach grantów dziekańskich): „Jakościowa i ilościowa analiza flawonoidów i fenolokwasów zawartych w ekstraktach z Desmodium adscendens metodą HPLC- DAD, MS i NMR” (nr WUM: FW23/NM8/11), projekt realizowany w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM (2011-2012). Kierownik projektu: Małgorzata Żak, opiekun naukowy: dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak.

 

Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą

 

2019 r. – Nagroda Rektorska naukowa III stopnia: za pracę opisującą wykorzystanie obliczeń DFT do przewidywania stabilności odmian polimorficznych kryształów molekularnych

2018 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za publikację dotyczącą wykorzystania metod obliczeniowych i spektroskopowych w analizie polimorfizmu diosminy.

2017 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za pracę dotyczącą nowatorskiego zastosowania techniki inversion recovery w analizie stałych form leków metodą 13C CP MAS NMR.

2017 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za publikację "13C NMR w fazie stałej najczęstszych substancji pomocniczych farmaceutycznych stosowanych w preparatach stałych leków, Część I i Część II".

2017 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za udział w oryginalnych i twórczych badaniach naukowych metodą NMR, w tym współautorstwo pięciu oryginalnych prac naukowych. 

2016 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za znaczący wkład w wykonywane w Zakładach Wydziału badania naukowe oraz w przygotowanie procesu dydaktycznego.

2015 r. - Nagroda Rektorska naukowa II stopnia: za pracę dotyczącą kompleksowych badań monokryształów pochodnych N‑acylohydrazonów o działaniu antymykobakteryjnym przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej, NMR w ciele stałym i metod obliczeniowych.

2015 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za współautorstwo dwóch publikacji naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania.

2014 r. - Nagroda Rektorska dla pracowników inżynieryjno-technicznych: za cykl 11 publikacji na temat roślin leczniczych i suplementów diety.

2003 r. - Nagroda Rektorska dla absolwentów: za pracę magisterską i studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

 

Działalność naukowo-dydaktyczna

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Od 2019 r. - obecnie - Prowadzenie ćwiczeń rachunkowych z chemii analitycznej dla studentów II roku, Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Od 2018 r. - obecnie - Prowadzenie wykładów i seminariów z analizy i oceny żywności dla studentów III roku kierunku dietetyka, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od 2017 r. - obecnie - Prowadzenie ćwiczeń z analizy miareczkowej i instrumentalnej dla studentów II roku, Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Od 2015 r. - obecnie - Prowadzenie ćwiczeń z zastosowania jedno – i dwuwymiarowej spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworze (1H, 13C i 15N) w badaniu substancji leczniczych dla studentów IV i V roku bloków specjalizacyjnych Farmacja Analityczna, Toksykologia Farmaceutyczna i Środowiskowa oraz Indywidualny Tok Studiów, Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Od 2012 r. - obecnie - Prowadzenie wykładów z zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniu roślin i substancji z nich izolowanych dla studentów IV roku bloku specjalizacyjnego Farmacja Analityczna, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

2004 r. - 2006 r.  -  Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej dla studentów II roku, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

2003 r. - 2004 r. - Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z farmacji stosowanej dla studentów III roku, Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Opieka naukowa nad pracami magisterskimi / Promotorstwo prac licencjackich

 

2018/2019 r. - Synteza i analiza struktury kompleksów supramolekularnych sildenafil-cyklodekstryny o potencjalnym zastosowaniu w terapii nadciśnienia płucnego”, Iwona Lewandowska, Kierunek Farmacja, praca magisterska, opiekun naukowy.

2017/2018 r. - Rola karotenoidów w procesach widzenia oraz zastosowanie w profilaktyce i leczeniu chorób narządu wzroku”, Arkadiusz Kosmatka, Kierunek Dietetyka, praca licencjacka, promotor.

2017/2018 r. - Ocena właściwości antyoksydacyjnych wybranych kosmetyków metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego”, Agnieszka Kłos, Kierunek Analityka Medyczna, praca magisterska, opiekun naukowy.

2012/2013 r. - „Izolacja i identyfikacja wybranych związków fenolowych z Desmodium adscendens”, Katarzyna Wilczek, Kierunek Farmacja, praca magisterska, opiekun naukowy.

2011/2012 r. - „Izolacja oraz jakościowa i ilościowa analiza  związków flawonoidowych obecnych w ekstraktach  z Desmodium adscendens”, Aleksandra Dudziec, Kierunek Farmacja, praca magisterska, opiekun naukowy.

2010/2011 r. - „Jakościowe i ilościowe badania związków biologicznie czynnych zawartych w ekstraktach z Desmodium adscendens”, Małgorzata Żak, Kierunek Farmacja, praca magisterska, opiekun naukowy.

Kursy i szkolenia (link)

Współpraca naukowa (link)

Recenzje prac magisterskich (link)

Recenzje artykułów naukowych (link)